• Home
 • /
 • Основи правових знань

Основи правових знань

Тематична атестація з основ правових знань

І. Оберіть правильну відповідь (кожен тест оцінюється у 1 бал):

 1. Предметом трудового права є:

А) Економічний зиск, а саме заробітна плата;

Б) Відносини, змістом яких є сам процес праці;

В) Відносини, що регулюють право власності;

Г) Відносини, змістом яких є результат праці.

 1. Стан трудової діяльності працівника, що веде до зміни суттєвих умов трудового договору:

А) Звільнення; Б) Переміщення;

В) Переведення; Г) Підвищення.

 1. З наведених визначень оберіть, яке найбільш повно визначає поняття «трудовий договір»:

А) трудовий договір – це трудові правовідносини, що виникають між працівником та роботодавцем;

Б) трудовий договір – це основна правова форма виникнення трудових правовідносин;

В) трудовий договір – це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою працівник приймає на себе зобов′язання виконувати роботу визначену цією угодою;

Г) трудовий договір – це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, чи уповноваженим ним органом, чи з фізичною особою, згідно з якою вказані особи приймають на себе зобов′язання виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін.

 1. Вид юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку працівника відшкодувати збиток, завданий підприємству, установі, організації в результаті невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом розмірі та порядку, називається:

А) Майновою відповідальністю; Б) Матеріальною відповідальністю;

В) Трудовою відповідальністю; Г) Адміністративною відповідальністю.

 1. Позначте структуру, яка не є органом з вирішення колективних трудових спорів:

А) Комісія з трудових спорів (КТС); Б) Примирна комісія;

В) Трудовий арбітраж;

Г) Національна служба посередництва і примирення (НСПП).

 1. 6. Виберіть обсяг робочого часу, який встановлюється для більшості категорій працівників на тиждень:

А) 36 год.; Б) 40 год.; В) 24 год.; Г) 42 год.

7.Укажіть, який вид юридичної відповідальності настає за прогул:

А) кримінальна;

Б) адміністративна;

В) цивільно-правова;

Г) дисциплінарна.

 1. Закінчіть висловлювання:

“Неповнолітні, які працевлаштовуються, мають пройти…”

А) обов’язкове страхування;

Б) медичний огляд;

В) випробування протягом 2 тижнів;

Г) додаткове навчання.

 1. Для працівників віком від 16 до 18 років установлюється:

А) Нормальна тривалість робочого часу;

Б) Неповний робочий час;

В) Скорочений робочий час;

Г) Ненормований робочий день.

 1. Підстави для припинення трудового договору:

А) за угодою сторін трудового договору;

Б) з ініціативи самого працівника;

В) з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;

Г) всі відповіді вірні.

 1. Види матеріальної відповідальності:

А) обмежена і повна; Б) обмежена і підвищена;

В) обмежена і кратна; Г) повна і кратна.

 1. Види суб′єктів трудового права:

А) працівники (робітники та службовці);

Б) власник підприємства (адміністрація);

В) трудові колективи;

Г) всі відповіді вірні.

 1. Правові ознаки щорічної відпустки:

А) надання її всім постійним працівникам;

Б) надання в кожному робочому році;

В) збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку;

Г) всі відповіді вірні.

 1. Підстави для припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:

А) закон передбачає загальні та додаткові підстави;

Б) залежать від домовленості сторін;

В) закінчення строку договору або в разі ліквідації підприємства;

Г) через втрату довіри до окремих працівників.

 1. У разі зміни власника підприємства:

А) трудові відносини, як правило, припиняються;

Б) трудовий договір припиняється за скороченням штатів;

В) дія трудового договору працівника продовжується;

Г) дія трудового договору переходить у стан тимчасового.

 1. Оберіть правильну відповідь:

А) трудовий договір укладається як правило в письмовій формі;

Б) трудовий договір укладається переважно в усній формі;

В) трудовий договір укладається в залежності від домовленості сторін;

Г) трудовий договір укладається в окремих випадках обов’язково в письмовій формі.

 1. Надурочною вважається робота, яка:

А) виконуються понад нормальну тривалість робочого часу;

Б) виконується тільки у передбачених законом випадках;

В) оформлена наказом власника підприємства;

Г) виконується за згодою сторін трудового договору.

 1. Індивідуальні трудові спори розглядають:

А) комісії по трудових спорах;

Б) вищі в порядку підлеглості органи;

В) примирна комісія;

Г) трудовий арбітраж.

 1. Відпустки поділяються на такі:

А) основні та додаткові;

Б) подовжені та мінімальні;

В) основні та тривалі;

Г) додаткові, подовжені, мінімальні.

 1. До дисциплінарних стягнень належать:

А) догана і сувора догана;

Б) попередження і звільнення;

В) догана і звільнення;

Г) переведення на іншу роботу.

ІІ. Установіть відповідність між категоріями працівників і тривалістю щорічної основної відпустки (2 бали)

21.

1. Неповнолітні особи; А) Не більше 28 к/д;
2. Інваліди І і II групи; Б) 30 к/д;
3. Керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники освіти; В) 31 к/д;
4. Промислово-виробничий персонал вугільної, металургійної, електроенергетичної промисловості. Г) 45 к/д;

 

  Д) 56 к/д.

 

ІІІ. Установіть відповідність між визначеннями та назвою систем заробітної плати (2 бали)

22.

1. Сума за виконання певного обсягу робіт незалежно від строку їх виконання (наприклад, на будівництво певної споруди), що виділяється на заробітну плату; А) відрядна;

 

2. Розмір заробітної плати встановлюється залежно від годин, проведених на роботі, та кваліфікації робітника; Б) звичайна;
3. Заробіток нараховується за виконаний обсяг робіт, вироблену продукцію за розцінками, обчисленими виходячи з установлених тарифних ставок і норм виробітку. В) погодинна;

 

  Г) акордна.

 

ІV. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття (6 балів)

 1. Робочий час та його види.
 2. V. Розгляньте юридичну ситуацію, про які порушення законодавства йде мова? (Відповідь аргументуйте). (6 балів)
 3. Неповнолітній працівник Дудін звернувся до адміністрації заводу із заявою про надання йому відпустки в березні 2015 р. Адміністрація відмовила Дудіну, пославшись на те, що: 1) за законом відпустка надається після того, як працівник пропрацював на підприємстві не менше шести місяців, а Дудін пропрацював лише 5 місяців; 2) неповнолітнім відпустка повинна надаватися в літню пору року.

Відповіді слати на

stogniy1901oksana@gmail.com