• Home
 • /
 • Технічне нормування

Технічне нормування

ДВ-1

Предмет: «Технічне нормування»
Підручник автор Бабенко А.Г., Бондаревська К.В.   НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Завдання на 13.03

С.14 – дати відповідь на питання, що подані нижче. Відповідь обсягом 1-2 стр. зошита!!! Тільки основне, перевірити конспект , якщо відсутній написати матеріал поданий на стр.9-14!
Питання для самоконтролю (письмово):
з\п
Питання
Кількість балів за вірну і повну відповідь
1
У який період були започатковані розробки наукової організації праці та нормування праці?
1бал
2
У чому полягає сутність нормування праці?
1 бал
3
Дайте перелік та сутність основних завдань нормування праці.
1 бал
4
У яких цілях використовуються на підприємстві норми праці?
1.5 бали
5
Сучасні українські та російські дослідники в галузі нормування праці як науки.
1.5 бали
6
Основні складові для забезпечення обґрунтування норм праці.
1 бал
7
У чому полягає сутність технічного нормування?
1 бал
8
Дайте перелік принципів нормування праці.
1 бал
9
У чому полягає предмет та об’єкт нормування праці?
1 бал
Підготувати семінарське заняття №1 :
(тема доповіді на вибір) обсяг тексту до 3 сторінок друкованого тексту.
(відправити на пошту для перевірки Karolina_5@bigmir.net до 23.03!!!)
 • Роль Ф. Тейлора в розробці НОП.
 • Роль подружжя Гілбретів у дослідженні виробничих операцій.
 • Роль Емерсона в дослідженні раціоналізації трудових процесів.
 • Форд та його теоретичні і практичні здобутки в спеціалізації і розподілі праці.

Завдання на 16.03

Тема: Об’єкти нормування праці
Приочитати та законспектувати стр. 15-20
Дати відповіді на питання письмово, під конспектом:
Питання для самоконтролю (письмово):
з\п
Питання
Кількість балів за вірну і повну відповідь
1
Робочий час та його економічний зміст.
1бал
2
Дайте визначення виробничого процесу.
1 бал
3
Що таке технологічний і трудовий процес?
2 бал
4
Назвіть принципи ефективності трудових процесів.
2 бали
5
Дайте визначення виробничої операції.
1бали
6
Що таке зона обслуговування?
1 бал
7
Назвіть основні об’єкти нормування праці.
2 бал
 

Завдання на 20.03

Підготувати семінарське заняття. (відправити на пошту для перевірки Karolina_5@bigmir.net до 23.03!!!)
Семінарське заняття №2. Поняття про технологічну структуру операції
Семінарське заняття №3. Впровадження новітніх технологій і вдосконалення трудо­вих методів і прийомів — головні умови підвищення продуктивності праці.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання відбувається згідно здачі завдань за 13.03, 16.03, 20.03.

 Завдання на 23.03

Тема: Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу
 Прочитати та законспектувати основне до теми з стр.21 по 27 (підручник).
Дати відповіді на питання письмово, під конспектом:
Питання для самоконтролю (письмово):
з\п
Питання
Кількість балів за вірну і повну відповідь
1
Що таке трудовий процес?
1бал
2
Які основні напрями аналізу трудового процесу?
1 бал
3
Що таке класифікація витрат робочого часу?
1 бал
4
Які складові частини змінного робочого часу?
1бали
5
Дайте визначення понять «продуктивна робота» і «непродуктивна робота».
1 бал
6
Що слід розуміти під поняттям «час підготовчо-завершальної роботи»?
1 бал
7
Дайте визначення:
а) що таке час підготовчо-завершальної роботи;
б) час оперативної роботи;
в) час обслуговування робочого місця?
2 бал
8
Час нерегламентованих перерв та їх види.
1 бал
9
Структура часу роботи устаткування.
1 бал
10
Чотири етапи вивчення робочого часу.
2 бали

 Завдання на 27.03

Семінарське заняття №4. Структура часу використання устаткування. Необхідний та змар­нований час.
Семінарське заняття №5. Методичні засади аналізу трудового процесу і затрат робочого часу.

Завдання на 30.03

Тема: Фотографія робочого часу
 Зробити детальний та повний конспект даної теми! С.29-35
 План
4.1. Фотографія робочого часу: сутність, мета та її особливості
4.2. Індивідуальна фотографія робочого часу
4.3. Групова та бригадна фотографія робочого часу; самофотографія
4.4. Фотографія часу використання устаткування
Конспект має містити таку інформацію (обовязково!!!)
 
 • Види, зміст і особливості фотографії робочого часу.
 • Індивідуаль­на фотографія робочого часу, її завдання, методика проведення, обробка і аналіз результатів, складання фактичного і норматив­ного балансів робочого часу.
 • Са­мофотографія, її особливості, переваги і недоліки.
 • Фотографія робочо­го дня багатоверстатника, особливості методики її проведення.
 • Фотографія виробничого процесу, її завдання і сфера застосування.
 • Особливості проведення маршрутної фотографії.
 • Цільова фотогра­фія, її завдання і особливості методики.
 • Фотографія часу викорис­тання устаткування.

 Завдання на 03.04

Підготувати семінарське заняття. (відправити на пошту для перевірки Karolina_5@bigmir.net до 23.03!!!)
Семінарське заняття №6. Групова фотографія — завдання, методика. Бригадна фотографія — завдання, особливості методики проведення і обробки матеріалів.
Семінарське заняття №7. Масова фотографія робочого часу методом моментних спостере­жень, її завдання і методика проведення.

6.04.2020 р

Тематичне оцінювання №3
Можна підготувати вдома окремий зошит на 12 аркушів та дати в ньому відповіді і отримати оцінку.
Варіант -1
 1. Що таке фотографія робочого часу?
 2. З якою метою проводиться фотографія робочого часу?
 3. З яких етапів складається весь процес фотографії робочого часу?
 4. З якою метою застосовується індивідуальна фотографія робочого часу?
 5. Що є об’єктом дослідження при фотографії часу використання устаткування?
Варіант -2
 1. Що таке групування одноіменних витрат?
 2. Як класифікуються витрати робочого часу робітників?
 3. Що таке групова фотографія робочого часу.
 4. Що таке бригадна фотографія робочого часу.
 5. Особливості самофотографії.